Η τελική έκδοση του μαθήματος θα περιλαμβάνει έντεκα διαδικτυακές ενότητες που θα ασχολούνται με διάφορους τομείς της ασφάλειας για τους ηλεκτρολόγους και άλλους εργαζόμενους στον κλάδο των κατασκευών.

Οι ενότητες θα καλύψουν ευρωπαϊκά θέματα ασφάλειας με κείμενα και ερωτήσεις με αρχή το βρετανικό "Σύστημα Πιστοποίησης Ηλεκτροτεχνικών". Το υλικό χρησιμοποιείται με άδεια από  το  SJIB (Scottish Joint Industry Board for Electrical Contracting Industry).

Το διαγνωστικό θα αποτελείται από ερωτήσεις που καλύπτουν έντεκα θέματα. Ο αριθμός ερωτήσεων που θα χρησιμοποιηθούν από κάθε θέμα είναι:

Γενική Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 6  
Χειρονακτικές Εργασίες 4  
Αναφορά Ατυχημάτων 3  
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός στην Εργασία 4  
Υγεία και Υγιεινή 3  
Πυρκαγιά και Έκτακτη Ανάγκη 4  
Εργασία σε Ύψος 5  
Εξοπλισμός Εργασίας 4  
Ειδικοί Κίνδυνοι στο Εργοτάξιο 3  
Ηλεκτροτεχνικά 6  
Περιβάλλον 3   

Για να περάσει κανείς επιτυχώς την αξιολόγηση, 38 από τις 45 ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν σωστά εντός 30 λεπτών.